post | sidebar | footer

Wednesday, January 3

史力加

新果隻女史力加 (forgive me, can't think of any adjective), 我都唔會因為人地個樣而介意人, 觀察耐 d 就真係想講

1. 烏煙瘴氣既茶餐廳,食完野竟然懶天真咁雙手托腮, 唔知佢件冷衫點算. 樣唔靚唔識打扮唔緊, 唔該動作唔好咁失儀.

2. "咖哩雞 d 咖哩同一碗分開上既咖哩汁都差唔多 ga la ?" (你係女仔嗎 ?)

3. "咩野係膽機 ?" (你中大 EE 3 年時間讀咩野? 叉燒嗎 ?)

結論: 恐龍女, 內外都一樣不可閱

有時我都幾 mean :p

0 comment: